koja
 E g z a m i n y  c z ą s t k o w e 
żeglarstwem
jachty

Egzaminów cząstkowych jest 8 i zdejemy je indywidualnie umawiając sie telefonicznie bądź w wyznaczonych terminach z danym egzaminatorem. Zwykle z każdego przedmiotu jest ktoś inny, jednak niektórzy podejmują trud pytania z kilku przedmiotów. Do egzaminów cząstkowych możemy podchodzić po wykupieniu u przewodniczącego komisji karty egzaminacyjnej. Zwykle na jej rewersie znajdują się telefony i adresy poszczególnych pytających. Często mamy też do wyboru dwóch a nawet trzech pytających z danego przedmiotu, jedni ulewają drudzy przpuszczają, do was należy wybór egzaminatora... Ogólnie można powiedzieć, że ustne egzaminy cząstkowe są dość łatwe w stosunku do pisemnych. Egzaminów cząstkowych jest 8 i zdejemy je indywidualnie umawiając sie telefonicznie bądź w wyznaczonych terminach z danym egzaminatorem. Zwykle z każdego przedmiotu jest ktoś inny, jednak niektórzy podejmują trud pytania z kilku przedmiotów. Do egzaminów cząstkowych możemy podchodzić po wykupieniu u przewodniczącego komisji karty egzaminacyjnej. Zwykle na jej rewersie znajdują się telefony i adresy poszczególnych pytających. Często mamy też do wyboru dwóch a nawet trzech pytających z danego przedmiotu, jedni ulewają drudzy przpuszczają, do was należy wybór egzaminatora...
Ogólnie można powiedzieć, że ustne egzaminy cząstkowe są dość łatwe w stosunku do pisemnych.

ZAGADNIENIA:
1. Przepisy
a) MPZZM i umiejętność jego interpretacji
b) Izby Morskie i ich orzecznictwo
c) przepisy regulujące postępowanie po wypadku
d) przepisy regulujące bezpieczeństwo żeglugi statków sportowych
e) przepisy nadzoru technicznego jachtów
f) dokumenty jachtu i załogi
g) Kodeks Morski
h) protest morski i list do kapitana
i) służba ratownictwa morskiego i brzegowego
j) zasady regulujące ubezpieczenia i postępowanie poawaryjne
k) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie uprawiania żeglarstwa
l) zwyczaje dobrej praktyki morskiej i etykiety jachtowej
2. Wiadomości o jachtach żaglowych
Budowa jachtu
a) klasyfikacja i główne parametry jachtów morskich żaglowych i motorowo-żaglowych
b) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu morskiego i umiejętność oceny ich stanu technicznego
c) ocena zgodności wyposażenia z wymaganiami zawartymi w karcie bezpieczeństwa
Teoria żeglowania
a) siły działające na jacht w ruchu ustalonym: zrównoważenie żaglowe i możliwość jego skorygowania
b) znajomość zasad doboru różnych rodzajów żagli w różnych warunkach pogodowych
c) zasady statyki osprzętu w zakresie umożliwiającym prawidłowe i bezpieczne założenie osprzętu awaryjnego
d) stateczność jachtu
3. Nawigacja
a) kształt i wymiary ziemi, podstawowe pojęcia i jednostki stosowane w nawigacji
b) magnetyzm ziemski i magnetyzm własny jachtu
c)kursy i namiary
d) prędkość i droga jachtu
e) głębokość
f) określanie pozycji obserwowanej i prawdopodobnej jachtu
g) system GPS
h) analiza dokładności pozycji
i)pływy i prądy pływowe
j) graficzne zliczanie drogi
k) przyrządy nawigacyjne - kompasy, logi, sondy, sektanty, odbiorniki systemu GPS
4. Locja
a) system IALA
b) światła nawigacyjne i ich charakterystyki
c) mapy morskie - klasyfikacja, konstrukcja, skala, zakres informacji, używane skróty, oznaczenia
d) korzystanie z polskich i angielskich pomocy nawigacyjnych - mapy, locje, spisy świateł, spisy sygnałów radiowych, katalogi wydawnictw, atlasy prądów pływowych, wydawnictwa dotyczące żeglugi oceanicznej
e) inne wydawnictwa pomocne w żegludze
f) zasady wykonywania korekty polskich i angielskich pomocy nawigacyjnych - Wiadomości Żeglarskie i Notices to Mariners
5. Meteorologia
a) znajomość podstawowych zjawisk i procesów meteorologicznych wywierających wpływ na warunki żeglugi
b) znajomość układu radiowego morskiego komunikatu meteorologicznego oraz używanej w nim terminologii w języku angielskim
c) przewidywanie pogody na podstawie analizy map synoptycznych
d) przygotowanie się do odbioru komunikatu meteorologicznego w oparciu o angielski spis sygnałów radiowych
6. Sygnalizacja i łączność
a) MKS, posługiwanie się księgą kodów, z wyłączeniem sygnalizacji semaforem i świetlnej
b) znaczenie jednoliterowych sygnałów flagowych MKS
c) zasady posługiwania się radiotelefonem
d) sygnały wzywania pomocy
e) umiejętność obsługi środków wzywania pomocy
f) sygnały porozumiewania się z ratownictwem brzegowym
7. Ratownictwo
a) podstawy pomocy medycznej - pierwsza pomoc, współpraca z radiową służba medyczną
b) zasady wyposażenia apteczek na rejs morski
c) przygotowanie jachtu do sztormowania i techniki sztormowania
d) postępowanie w wypadku awarii - mielizna, pożar, przeciek
e) techniki ewakuacji załogi z jachtu
f) holowanie w sytuacjach awaryjnych
g) współdziałanie z udzielającymi pomocy
h) sztrandowanie
i) znajomość sprzętu ratowniczego
8. Silniki
a) znajomość budowy silników jachtowych w zakresie umożliwiającym prawidłową obsługę oraz ocenę niedomagań silnika możliwych do usunięcia na morzu
b) umiejętność odpowietrzania instalacji paliwowej silników wysokoprężnych
c) umiejętność wykonania drobnych napraw instalacji silnikowych
d) znajomość elementarnych zabiegów regulacyjnych
e) znajomość prawidłowych zasad eksploatacji akumulatorów kwasowych i zasadowych

jachty
rejs morzu
powrót na stronę główną