koja
 W a r u n k i  d o p u s z c z e n i a 
żeglarstwem
jachty

Warunkiem uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego jest:
a) ukończenie 18 roku życia;
b) posiadanie patentu sternika jachtowego,
c) udział w minimum 3 rejsach morskich, w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, po uzyskaniu patentu sternika jachtowego.
Przynajmniej jeden z tych rejsów musi odbywać się po wodach pływowych o skoku pływu powyżej 1,5.

Interpretacja warunków dopuszczenia do egzaminu
Za rejs po wodach pływowych należy rozumieć rejs w którym przepłynięto minimum sto godzin po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwu portów w których skok pływu przekracza 1,5 m. Komisji chodzi o to by rejs odbył się poza Bałtykiem i Cieśninami Duńskimi( gdzie skok pływu jest poniżej 1,5m) no i oczywiście m.Śródziemnym.
Np rejs po wybrzeżu Norwegii, Portugalii czy Afryki, też się "liczy" mimo, że jak spojrzymy w tabelę pływów, to skok pływu syzygijnego jest często mniejszy niż 1,5m

Staż musi być udokumentowany pozytywnymi opiniami z rejsów morskich prowadzonych przez co najmniej jachtowego sternika morskiego oraz oświadczeniami własnymi z rejsów prowadzonych samodzielnie. Suma tak udokumentowanych godzin przepłyniętych w rejsach morskich przez kandydata po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego musi być nie mniejsza niż 600 godzin.

Za opinię pozytywną uważa się taką w której stwierdza się że kandydat wywiązywał się przynajmniej dostatecznie z obowiązków członka załogi oraz posiada co najmniej dostateczną odporność na trudne warunki morskie. Ostatnia z opinii powinna zawierać stwierdzenie że kandydat nadaje się do dopuszczenia do egzaminu na stopień jachtowego sternika morskiego.

Oświadczenie własne powinno zawierać:
- typ i nazwę jachtu
- powierzchnię ożaglowania
- termin rejsu
- trasę rejsu
- ilość godzin pływania i przepłyniętych mil
- skład załogi
- informację o ewentualnych awariach

Za staż morski uważa się godziny pływania po wodach morza otwartego. Staż pływania z wód wewnętrznych i osłoniętych zalicza się w ilości nie większej niż 30% stażu obowiązującego na dany patent.


Wykaz wymaganych dokumentów do egzaminu na jachtowego sternika morskiego
1) Ksero patentu sternika jachtowego (po wymianie) - oryginał do wglądu.
2) Wniosek o dopuszczenie do egzaminu.
3) Świadectwo zdanego egzaminu praktycznego (oryginał).
4) Sportowa książeczka żeglarska (ksero stron 1,2,3,4,5,10,11).-jeżeli posiadamy
5) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.- wymagane zależnie od komisji
6) Opinie z rejsów. Staż musi być udokumentowany pozytywnymi opiniami z rejsów o łącznym czasie pływania nie mniejszym niż 200 godzin prowadzonych przez co najmniej jachtowego sternika morskiego, oraz oświadczeniami własnymi (Karta Rejsu) z rejsów prowadzonych samodzielnie o czasie nie krótszym niż 200 godzin. Opinie z rejsów po wodach pływowych. Za rejs po wodach pływowych należy rozumieć rejs, w którym przepłynięto minimum 100 godzin po wodach pływowych, z zawinięciem do co najmniej dwóch portów, w których skok pływu nie jest mniejszy niż 1,5 m. Suma tak udokumentowanych godzin nie może być mniejsza niż 600 godzin.
7) Karta egzaminu teoretycznego.
8) Zdjęcie do patentu.
9) Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (przed przystąpieniem do egzaminu). W roku 2002 opłata za egzamin teoretyczny wynosi 200 zł dla osób zrzeszonych w klubach i 400 zł dla nie zrzeszonych.
10) Uiszczenie opłaty za patent po zdaniu egzaminu końcowego.(250 zł/ 150 zł - 2002r.)
11) Zaświadczenie o członkowstwie w klubie żeglarskim, który jest zrzeszony w OZŻcie, gdy chcemy płacic 50% opłaty egzaminacyjnej. Gotowe druki do wypełnienia przez władze klubu daje komisja ezgaminacyjna. Można jednak przynieść zaświadczenie potwierdzone pieczątką klubu i podpisem komandora na dowolnej kartce.


Wykaz wymaganych dokumentów do egzaminu na kapitana jachtowego 1) Ksero patentu jachtowego sternika morskiego wymianie) - oryginał do wglądu.
2) Wniosek o dopuszczenie do egzaminu.
3) Sportowa książeczka żeglarska (ksero stron 1,2,3,4,5,10,11).
4) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
5) Opinie z rejsów. Staż na kapitana jachtowego powinien obejmować łącznie 1000 godzin, w tym co najmniej 400 godzin w rejsach morskich prowadzonych samodzielnie (Karta Rejsu), co najmniej 300 godzin w rejsach na jachtach o powierzchni ożaglowania większej niż 80 m2 z czego co najmniej 100 godzin na jachtach dłuższych niż 21 m. Opinia z rejsu musi być wystawiona przez prowadzącego, posiadającego stopień kapitana jachtowego. Za opinie pozytywną uważa się taką, w której stwierdza się, że kandydat wywiązał się z obowiązków członka załogi co najmniej dostatecznie oraz, że wykazuje co najmniej dostateczną odporność w trudnych warunkach morskich.
6) Karta egzaminu teoretycznego.
7) Zdjęcie do patentu.
8) Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej (przed przystąpieniem do egzaminu). W roku 2002 opłata za egzamin teoretyczny wynosi 200 zł dla osób zrzeszonych w klubach i 400 zł dla nie zrzeszonych.
9) Uiszczenie opłaty za patent po zdaniu egzaminu końcowego.( 250 zł/150 zł -2002r.)

UWAGA! Ważność świadectwa egzaminu praktycznego wynosi 24 miesiące, natomiast egzamin teoretyczny ważny jest 12 miesięcy.

jachty
rejs morzu
powrót na stronę główną